“Als bemiddelaar wil ik mensen helpen om (opnieuw) met elkaar te praten en tot een gedragen en duurzame regeling te komen.”

Waarom kiezen voor bemiddeling?
De ervaring leerde me dat procedures niet altijd tot een echte oplossing leiden. Dit komt omdat de onderliggende emotionele problematiek niet aangepakt wordt, en de communicatie tussen partijen niet hersteld wordt.
Als erkend bemiddelaar wil ik hier een antwoord op bieden. Door een open en heldere communicatie, wil ik alle betrokkenen begeleiden naar een evenwichtige en duurzame oplossing. Ik schenk vooral aandacht aan:
de behoeften, belangen en emoties van élke betrokkene bij bemiddeling in familiale zaken (bvb. erfenis, nieuw samengestelde gezinnen, zorg voor de ouders,…) ;
het verhaal, de emoties en de behoeften van kinderen bij scheidings- of ouderschapsbemiddeling. Dit is belangrijk om de communicatie tussen de ouders te herstellen en zo aanhoudende problemen te vermijden wanneer men verder met elkaar in contact komt.
Het herstel van de relaties en het brengen van rust, zodat op een constructieve manier samen verder gewerkt kan worden, dan wel op een positieve wijze de wegen kunnen scheiden bij burgerlijke bemiddeling (bv. burenruzies, aansprakelijkheidskwesties, huurgeschillen,…) en commerciële bemiddeling (bv. geschillen tussen aandeelhouders, over facturen, over uitwerking van werken,…).

Laat een conflict niet aanslepen
Het is heel belangrijk om conflicten niet te laten aanslepen, want dan verharden de standpunten altijd. Een snelle opstart van bemiddeling kan dit voorkomen.
Als bemiddelaar wil ik:
actief, onbevooroordeeld en betrokken luisteren naar elke betrokkene ;
respect hebben voor ieders standpunt en dit ook door de andere betrokkenen laten respecteren ;
het gesprek gaande houden en de dialoog heropstarten door tijd en ruimte te bieden, een sfeer van veiligheid te scheppen en het gesprek te faciliteren ;
inzicht verschaffen in alle aspecten van het geschil: nagaan welke onderliggende belangen en behoeften er spelen ; de gevonden oplossing vastleggen in een klaar en eenduidig bemiddelingsakkoord ;
bijdragen tot een gedragen, duurzame oplossing waarbij elke betrokkene zich goed voelt.