Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een alternatief voor procedures bij de rechtbank. Het is een wettelijke manier om op een minnelijke wijze, buiten de rechtbank, samen op zoek te gaan naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk, de bemiddelaar is meerzijdig partijdig.

Vrijwillig
Alle partijen verbinden zich er ongedwongen toe om samen een oplossing te vinden voor het geschil.
Elke betrokkene is vrij om op elk ogenblik het traject te stoppen.

Vertrouwelijk
Alles wat gezegd wordt in het kader van de bemiddeling, alsook alle documenten die gebruikt worden zijn vertrouwelijk en kunnen dus niet nadien gebruikt worden tenzij alle betrokkenen hierover akkoord zijn.
De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim (artikel 458 en 458bis Strafwetboek) en kan nooit opgeroepen worden als getuige.

Meerzijdig partijdig
De bemiddelaar schenkt aandacht aan alle betrokkenen zoals het voor hen nodig is.
De bemiddelaar zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich gehoord voelen in hun belangen, behoeften en bezorgdheden.
De bemiddelaar helpt om verstoorde gesprekken weer op gang te brengen en partijen weer begripvol met elkaar te laten praten.
De bemiddelaar helpt om tot een gezamenlijk gedragen en duurzame oplossing te komen.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?
Conflict in eigen handen
Zelf oplossing creëren
Sneller
Veelal goedkoper
Duurzamer
Minder kans dat kinderen gekneld raken in de conflicten van hun ouders zodat ze met beiden een positieve band behouden
Herstel van relaties
Voorkomt escalatie van het conflict

Hoe verloopt een bemiddelingstraject?
Een betrokkene neemt contact op via telefoon, mail of het invulformulier op de website en vraagt een gezamenlijk intakegesprek aan.
Er worden enkele mogelijkheden van data en uren voor dit vrijblijvend intakegesprek gegeven, waarna alle betrokkenen bevestigen wanneer zij aanwezig zullen zijn.
Kennismakingsgesprek / intake.
Uitleg over werkwijze en bemiddeling ;
Kijken of het klikt en er samengewerkt kan worden ;
Gespreksklimaat creëren: vertrouwelijkheid, respect en gelijkwaardigheid – veiligheid ;
Korte schets van de situatie en welke zaken er moeten besproken worden ;
Vrijblijvend: betrokkenen kunnen nadien beslissen of ze verder willen met bemiddeling.

Als alle betrokkenen verder willen gaan met bemiddeling, wordt een bemiddelingsprotocol (zie link) ondertekend.
Bemiddelingsgesprekken: zo veel als nodig, maar nooit meer dan noodzakelijk.
Onderdeel per onderdeel wordt afgehandeld.
Alle belangen en bezorgdheden worden gehoord en uitgediept..
Het nodige juridische en fiscale advies wordt verstrekt.
Voorlopige afspraken per onderdeel kunnen altijd herzien worden tot er een globaal akkoord is.
Deelakkoorden zijn mogelijk wanneer die door de betrokkenen aanvaard worden, los van wat er met de andere delen gebeurt.
Wanneer er een globaal akkoord is (of deelakkoord), wordt een bemiddelingsakkoord opgesteld, dat bij de rechtbank kan neergelegd worden ter homologatie.
Het bemiddelingsakkoord is het document waarop je kan terugvallen omdat alle afspraken gedetailleerd omschreven zijn.
Het bemiddelingsakkoord is bindend voor alle personen die het ondertekenden.
Door homologatie krijgt het bemiddelingsakkoord de uitvoeringskracht van een vonnis en kunnen de gemaakte afspraken via een deurwaarder afgedwongen worden wanneer ze niet gerespecteerd worden.

Wat indien er geen (volledig) akkoord wordt bereikt?

Alle procedurele mogelijkheden staan nog open.

Bij een deelakkoord kan over dit stuk een bemiddelingsakkoord worden opgesteld en kunnen de andere aspecten voorgelegd worden aan de rechter.

Is het bemiddelingsakkoord uitvoerbaar? Wat is homologeren?

Om het bemiddelingsakkoord rechtstreeks uitvoerbaar en dus afdwingbaar te maken indien de naleving ervan niet wordt gerespecteerd, is het aangewezen het bemiddelingsakkoord te laten homologeren door de rechtbank. Dit wil zeggen dat de rechter het bemiddelingsakkoord integraal opneemt in het vonnis.

Bij een EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) is dit verplicht teneinde de echtscheiding te kunnen laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Wat indien er reeds een gerechtelijke procedure lopende is?

Er kan nog altijd gekozen worden voor bemiddeling. Alle gerechtelijke procedures worden opgeschort zolang de bemiddeling loopt.

Wat indien je onderling reeds een akkoord hebt bereikt?

De bemiddelaar kan dit aftoetsen met alle betrokkenen zodat zij de draagwijdte ervan zeker begrijpen, nagaan of er nog zaken moeten aangevuld / aangepast worden en de afspraken in een het bemiddelingsakkoord gieten, die door de rechtbank kan gehomologeerd worden.