Lynn Meeuwissen hanteert een duidelijk en transparant tarief. Opdat over de gemaakte afspraken geen onduidelijkheden kunnen bestaan, worden deze steeds opgenomen in het bemiddelingsprotocol dat door elke betrokkene dient ondertekend te worden (zie model bemiddelingsprotocol).

Een eerste afspraak dient op het einde ervan afgerekend te worden: cash of via mobiel betalen (Bancontact app).

Bij het opstarten van een dossier wordt een provisie gevraagd, de werkzaamheden vangen pas aan na ontvangst van betaling.

Eerste afspraak / kennismakingsgesprek

Forfait: €120,00 waarvan elke betrokkene een gelijk deel dient te voldoen

Duur: 1 uur

Erelonen (excl. BTW)

Uurtarief: €120,00 – in principe een gelijk deel per persoon maar hier kan door de betrokkenen van afgeweken worden.

Zowel bemiddelingsgesprekken (gemiddeld 1-1,5 uur per gesprek), als het opmaken van juridische documenten gebeurt aan dit uurtarief.
Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt een kost van €60,00 per persoon aangerekend.
Administratieve kosten

Dit betreffen de kosten die door het kantoor worden gemaakt om uw dossier te behandelen. Deze worden aangerekend volgens onderstaande forfaits.

Opening dossier, boekhouding, sluiten dossier, archivering… : € 30

Gewone brief: € 9/stuk

Dactylografie, andere dan briefwisseling: € 7 /bladzijde

E-mail: € 5/stuk

Fax: € 5/stuk

Kopie: € 0,30/stuk

Kleurenkopie: € 0,50/stuk

Verplaatsingskosten: € 0,50/km

Uitgaande telefoon: € 1/5 minuten

Uitgaande gsm: € 2/5 minuten

Gerechtskosten / kosten administratieve stukken

Gerechtskosten zijn de kosten die dienen om uw zaak aanhangig te maken bij de rechtbank (de rolrechten bij de rechtbank). Deze kosten worden steeds doorgerekend volgens de werkelijke kostprijs.

Aan de verzoekschriften voor de rechtbank dienen administratieve stukken gevoegd te worden (bijvoorbeeld attesten van woonst). In zoverre hieraan kosten verbonden zijn, worden deze steeds doorgerekend volgens de werkelijke kostprijs.

Algemene voorwaarden

Alle ereloonnota's zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij andere betalingstermijnen werden afgesproken. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Op het onbetaalde saldo zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn, met een minimum van € 75. In geval van betwistingen - na niet verzoening - zijn enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Rekening erelonen: BE67 6301 4294 2087