Na een eerste consultatie kan er een ruwe schatting worden gemaakt van de te verwachten kosten. Toch is het niet altijd mogelijk om vooraf het volledige kostenplaatje door te geven, omdat het verloop van elke procedure verschillend is. Bovendien zijn de kosten ook afhankelijk van enkele elementen die moeilijk te voorspellen zijn: hoe zal de tegenpartij reageren, kan er een compromis bereikt worden, moeten er gerechtelijke stappen worden ondernomen, moet een beroepsprocedure worden doorlopen?

Mr. Lynn Meeuwissen hanteert een duidelijk en transparant tarief. Opdat over de gemaakte afspraken geen onduidelijkheden kunnen bestaan, wordt steeds een ereloonovereenkomst ondertekend (zie modelcontract).


Erelonen (excl. BTW)

Erelonen zijn de vergoedingen die u betaalt voor de geleverde prestaties en diensten van (juridische) werkzaamheden.

Uurtarief : € 120 + BTW

Een eerste afspraak dient op het einde ervan afgerekend te worden via mobiel betalen (Bancontact of Payconiq app).
Nadien wordt er maandelijks gefactureerd op basis van een gedetailleerde staat van kosten en erelonen, waarvan u
steeds kopij ontvangt. De maandelijkse ereloonnota is onmiddellijk betaalbaar, tenzij andere betalingstermijnen werden afgesproken.

Forfaitaire besteding:
Uitgaande brief / fax / e-mail : 10 minuten
Inkomende brief / e-mail < 3 pagina’s : 5 minuten
Inkomende brief / e-mail > 3 pagina’s : 10 minuten

Mr. Lynn Meeuwissen staat uitsluitend minderjarigen kosteloos (pro deo) bij. Meerderjarigen die beroep wensen te doen op een pro deo advocaat kunnen derhalve niet bij haar terecht, maar kunnen zich richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand, bevoegd voor hun woonplaats (http://advocaat.be/vlaamse-balies).

Erelonen: invorderingen (excl. BTW)

Zonder gerechtelijke procedure

€ 120 forfaitair + BTW


Procedure zonder betwisting

Er wordt gewerkt met schijven:

€ 0-50.000 10 % van de hoofdsom + intresten, met minimum van € 250 + BTW
€ 50.001-125.000 8 % van de hoofdsom + intresten + BTW
€ 125.001-250.000 6 % van de hoofdsom + intresten + BTW
> € 250.000 euro 4 % van de hoofdsom + intresten + BTW

Procedure met betwisting

Wanneer er op de inleidingszitting betwisting bestaat, de zaak uitgesteld wordt en conclusies dienen opgesteld te worden, wordt het gewone uurtarief van € 120 (excl. BTW) aangerekend.

Administratieve kosten (excl. BTW)

Dit betreffen de kosten die door het kantoor worden gemaakt om uw dossier te behandelen. Deze worden aangerekend volgens onderstaande forfaits.

Opening dossier, boekhouding, sluiten dossier, archivering… : € 30

Gewone brief: € 9/stuk

Aangetekende brief: € 15/ stuk

Dactylografie, andere dan briefwisseling: € 7 /bladzijde

E-mail: € 5/stuk

Fax: € 5/stuk

Kopie: € 0,30/stuk

Kleurenkopie: € 0,50/stuk

Verplaatsingskosten: € 0,50/km

Uitgaande telefoon: € 1/5 minuten

Uitgaande gsm: € 2/5 minuten

Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn de kosten die dienen om uw zaak aanhangig te maken bij de rechtbank of het bekomen vonnis te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn de rolrechten bij de rechtbank en de dagvaardings- en betekeningskosten van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten worden steeds doorgerekend volgens de werkelijke kostprijs.

Deze kosten moeten voorgeschoten worden door de partij die actie onderneemt. Wanneer u een zaak wint, kan de rechter beslissen dat deze kosten dienen gedeeld te worden tussen de partijen of door de verliezende partij dienen gedragen te worden.

Goed om weten
Rechtsplegingsvergoeding

Wanneer een zaak gewonnen wordt, voorziet de wet dat de verliezende partij een forfaitaire tussenkomst dient te betalen in de advocatenkosten van de winnende partij. De omvang van deze tussenkomst is afhankelijk van de waarde van het geschil. In heel wat gevallen zal deze zogenaamde rechtsplegingsvergoeding een belangrijk deel van de advocatenkosten dekken en in sommige gevallen zelfs de totaliteit.

Let wel: in familiezaken wordt vaak niet gesproken over een winnende of een verliezende partij. De rechter kan beslissen om rechtsplegingsvergoedingen ‘om te slaan’, wat betekent dat elke partij haar eigen advocatenkosten betaalt.

Rechtsbijstand

Tal van verzekeringen bevatten een waarborg rechtsbijstand. Deze geeft u het recht op vrije keuze van een advocaat wiens kosten en ereloon door de verzekering worden gedragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij autoverzekering, familiale verzekering, brand- en diefstalverzekering, ongevallenverzekering, reisbijstandsverzekering en algemene rechtsbijstandverzekering. De premie stijgt hierdoor niet.

Algemene voorwaarden

Alle ereloonnota's zijn onmiddellijk betaalbaar, tenzij andere betalingstermijnen schriftelijk werden afgesproken. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis. Op het onbetaalde saldo zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn, met een minimum van 75,00 euro. In geval van betwistingen - na niet verzoening - zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

BTW-nummer: BE 0839.091.075
Rekening erelonen: BE67 6301 4294 2087
Derdenrekening: BE31 6301 4506 3155