Ondernemingsinformatie

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Lynn Meeuwissen.
Mr. Lynn Meeuwissen is advocaat in België, ingeschreven aan de balies van de provincies Antwerpen en Limburg.
Het kantoor van mr. Lynn Meeuwissen is gevestigd te 3930 Achel, Meester Saklaan 36.
Mr. Lynn Meeuwissen baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Lynn Meeuwissen is 0839 091 075.
Per e-mail kunt u mr. Lynn Meeuwissen bereiken via advocaat@lynnmeeuwissen.be.


Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Lynn Meeuwissen is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 297.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Lynn Meeuwissen verzekert, verleent dekking in de volgende landen: de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die het kantoor onderschreven heeft via de OVB, bij de NV Ethias Verzekeringen. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald.


Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balies van de provincies Antwerpen en Limburg is mr. Lynn Meeuwissen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie provincie Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balieantwerpen.be en de reglementen van de balie provincie Limburg, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balielimburg.be.


Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (art. 4, 1) AVG), gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (art. 10 AVG) en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art. 9, 1) AVG) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken (art. 4, 2) AVG) voor een of meer welbepaalde doeleinden ( het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat zoals omschreven in de schriftelijke ereloonovereenkomst).

Onder persoonsgegevens dient begrepen te worden “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Onder verwerking van persoonsgegevens dient begrepen te worden “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.


Informatie of klachten

Voor meer informatie of bij klachten kunt u Mr. Lynn Meeuwissen bereiken:

via post op het adres: Meester Saklaan 36, 3930 Achel,
via e-mail op het adres: advocaat@lynnmeeuwissen.be,
via GSM op het nummer: +32 (0)493 25 45 31,
via telefoon op het nummer: +32 (0)3 303 72 77 - +32 (0)11 19 40 41

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 (telefoon)
+32 (0)2 274 48 35 (fax)